رویا برای همه هست، اما فرصت خیر
کمک کنیم تا رویای دیگری نیز، فرصت تحقق یابد

983,061,000 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

2

استان تحت حمایت

5

کارمای موفق

1

کارمای در حال اجرا