رویا برای همه هست، اما فرصت خیر
کمک کنیم تا رویای دیگری نیز، فرصت تحقق یابد

1,035,029,666 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

1

استان تحت حمایت

7

کارمای موفق

8

کارمای در حال اجرا