خیاطی

خانمی سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و فرزندانش، نیاز به وام جهت خرید چرخ خیاطی صنعتی دارد.

3,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

7%

پیشرفت

40,250,000 ریال

هدف

مانده

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.