دستگاه فالوده سازی

یک توانیاب جسمی و حرکتی به دنبال ایجاد شغل برای خود است.

8,351,400 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

22%

پیشرفت

38,250,000 ریال

هدف

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.