کارماران خود را متعهد به ارائه گزارش های دوره ای می داند. 

پس از آنکه طرحی توانست با موفقیت از طریق پلتفرم جذب سرمایه کند، کارماران از طریق نهاد اجتماعی خود در منطقه گزارش های پیشرفت کسب و کار را دریافت می کند. این گزارش ها به منظور حصول اطمینان از مصرف صحیح قرض و حفاظت از کسب و کاری است که از مشارکت مردمی قدرت گرفته است.