کارماها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

دستگاه فالوده سازی

یک توانیاب جسمی و حرکتی به دنبال ایجاد شغل برای خود است.

خیریه پدر مهربان بقیع
★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
8,351,400 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شد

38,250,000 ریال

هدف