کارماها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

خیاطی

خانمی سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و فرزندانش، نیاز به وام جهت خرید چرخ خیاطی صنعتی دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
3,000,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

40,250,000 ریال

هدف