رویا برای همه هست، اما فرصت خیر
کمک کنیم تا رویای دیگری نیز، فرصت تحقق یابد

1,373,892,701 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

1

استان تحت حمایت

12

کارمای موفق

0

کارمای در حال اجرا