رویا برای همه هست، اما فرصت خیر
کمک کنیم تا رویای دیگری نیز، فرصت تحقق یابد

3,000,000 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

1

استان تحت حمایت

0

کارمای موفق

1

کارمای در حال اجرا