• message
  • export
اشتغال آفرینی آذربايجان شرقي / مرند
شهر هوشمند

هوشمندانه انتخاب کنید..

ادامه...
هدف: 450233213558 تومان 7362641328 تومان
rectangle
21 روز باقی مانده شروع از 1401/12/13

مدت زمان باز پرداخت: 1 سال تعداد حامیان : 2 نفر

1.64 درصد پیشرفت پروژه

بیشترین کمک کننده:

ناشناس
67.91 درصد

پاداش ها

جزئیات

پیشرفت پروژه

مشارکت

پرسش و پاسخ

همکاری

اخبار

پاداش چیست؟
اقدامی است در قدر دانی از اعتماد شما و .............

حمایت 500000 تومانی

5 حامی

کتاب

کتاب هدیه داده میشه

city

ظرفیت: 10 نفر

حمایت 70000 تومانی

5 حامی

دو کتاب

دو کتاب

city

ظرفیت: 10 نفر

حمایت 1000000 تومانی

5 حامی

سه کتاب

سه کتاب

city

ظرفیت: 10 نفر

حمایت 500000 تومانی

5 حامی

کتاب

bvhn

city

ظرفیت: 10 نفر

شهر هوشمند
هوشمندانه انتخاب کنید..

شرح مختصر پروژه

پروژه را حداقل در 80 کلمه توصیف کنید. آن را به گونه ای توضیح دهید که درک آن برای افراد غیر متخصص آسان باشد. سعی کنید با بیان نقاط قوت آن بصورت خلاصه بگونه ای که آنرا منحصربفرد، خلاقانه و خاص می کند، توجهات اجتماعی را به آن جلب کنید.
..برای افزودن تصاویر، فایل‌ها را روی ویرایشگر بکشید و رها کنید

ویژگی ها و اهداف پروژه

پروژه را حداقل در 80 کلمه توصیف کنید. آن را به گونه ای توضیح دهید که درک آن برای افراد غیر متخصص آسان باشد. سعی کنید با بیان نقاط قوت آن بصورت خلاصه بگونه ای که آنرا منحصربفرد، خلاقانه و خاص می کند، توجهات اجتماعی را به آن جلب کنید.
برای افزودن تصاویر، فایل‌ها را روی ویرایشگر بکشید و رها کنید

دلیل اهمیت پروژه

 کنید. آن را به گونه ای توضیح دهید که درک آن برای افراد غیر متخصص آسان باشد. سعی کنید با بیان نقاط قوت آن بصورت خلاصه بگونه ای که آنرا منحصربفرد، خلاقانه و خاص می کند، توجهات اجتماعی را به آن جلب کنید.
برای افزودن تصاویر، فایل‌ها را روی ویرایشگر بکشید و رها کنید

درباره تیم، تجربیات و زیرساختها

 کنید. آن را به گونه ای توضیح دهید که درک آن برای افراد غیر متخصص آسان باشد. سعی کنید با بیان نقاط قوت آن بصورت خلاصه بگونه ای که آنرا منحصربفرد، خلاقانه و خاص می کند، توجهات اجتماعی را به آن جلب کنید.
برای افزودن تصاویر، فایل‌ها را روی ویرایشگر بکشید و رها کنیدزر ز

اجرا ضروری تومان مکمل تومان
هزینه خرید موارد اولیه: تهیه موارد اولیه برای تولید بیشترnnnn 50000000213
بازاریابی: هزینه های بازاریابی برای فروش بیشتر 233213213
کتاب: mmny 400000000132
جمع 440,000,000 500,000,000
زیر ساخت ضروری تومان مکمل تومان
جمع 0 0
مواد اولیه ضروری تومان مکمل تومان
جمع 0 0

elips
اشتغال آفرینی

اقدامی است که افراد در شبکه های اجتماعی و وبسایت‌ها به جمع آوری سرمایه میپردازند

پیشرفت پروژه با توجه به برنامه ریزی
پیشرفت کلی پروژه تا به امروز

% 50

شروع پروژه: 1401/12/21
پایان پروژه: 1406/8/5

مبلغ جمع شده:


7,362,641,328 تومان

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

آن را به گونه ای توضیح دهید که درک آن برای افراد غیر متخصص آسان باشد. سعی کنید با بیان نقاط قوت آن بصورت خلاصه بگونه ای که آنرا منحصربفرد، خلاقانه و خاص می کند، توجهات اجتماعی را به آن جلب کنید.

80%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21
جزئیات فعالیت‌ها
  • تدوین استراتژی
  • طراحی نقشه راه
  • بررسی رقبا

آن را به گونه ای توضیح دهید که درک آن برای افراد غیر متخصص آسان باشد. سعی کنید با بیان نقاط قوت آن بصورت خلاصه بگونه ای که آنرا منحصربفرد، خلاقانه و خاص می کند، توجهات اجتماعی را به آن جلب کنید.

0%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21
105 نفر اهدا کننده
3 نفر همکار

محسن صالحی
50,000
تومان
1401/12/12
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/12
معمولی
فاطمه محمدزاده
1,500,000,000
تومان
1401/12/13
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
15,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
1,500,000
تومان
1401/12/14
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
50,000,012
تومان
1401/12/17
سطح 2
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/17
معمولی
محسن صالحی
70,000
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
12,005
تومان
1401/12/18
معمولی
محسن صالحی
70,000
تومان
1401/12/19
معمولی
محسن صالحی
70,000
تومان
1401/12/19
معمولی
محسن صالحی
70,000
تومان
1401/12/19
معمولی
محسن صالحی
70,000
تومان
1401/12/19
معمولی
محسن صالحی
70,000
تومان
1401/12/19
معمولی
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/20
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/20
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/20
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/20
معمولی
محسن صالحی
10,000,000
تومان
1401/12/21
سطح 1
محسن صالحی
50,000,018
تومان
1401/12/21
سطح 2
محسن صالحی
1,000,000
تومان
1401/12/21
معمولی
محسن صالحی
100,000,055
تومان
1401/12/21
ویژه
محسن صالحی
100,000,055
تومان
1401/12/21
ویژه
محسن صالحی
500,000
تومان
1401/12/22
معمولی
محسن صالحی
2,000,000
تومان
1401/12/22
معمولی
محسن صالحی
5,000,000,000
تومان
1401/12/22
محسن صالحی
500,000,000
تومان
1401/12/22
محسن صالحی
5,000,003
تومان
1401/12/24
معمولی
محسن صالحی
500,000
تومان
1402/1/5
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی
محسن صالحی
500,004
تومان
1402/1/7
معمولی

محسن صالحی
شروع همکاری 1401/12/9

محسن صالحی

dfvsfdv

sdvsdvdsfgbfg

محسن صالحی
شروع همکاری 1401/12/9

محسن صالحی

dfvsfdv

sdvsdvdsfgbfg

محسن صالحی
شروع همکاری 1401/12/10

محسن صالحی

trhrth

rthrfth

محسن صالحی

bfbdfb


پاسخ gfdgf

پاسخ تست

محسن صالحی

xcscsz


پاسخ test

پاسخ vvc bvc

محسن صالحی

تست سوال


پاسخ bxcbxb

محسن صالحی

ر مورد این پروژه چه پرسشی دارید؟


پاسخ تست پرسش

پاسخ asdsa

برای نظر دادن لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

24
دی
1401

c vxc

24
دی
1401

23123

24
دی
1401

تست

آگهی‌های همکاری

dfvsfdv

sdvsdvdsfgbfg

trhrth

rthrfth

حامیان
حامیان