بررسی استراتژی­‌های به­ کار رفته در پلتفرم‌ kiva

خود را یک نهاد غیرانتفاعی می­داند که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای امریکا کار خود را شروع کرده است. هدف اصلی نهاد مذکور مرتفع کردن نیازهای لازم برای افراد آسیب­پذیر جامعه در راستای تشویق ایده­های نوآورانه­ی و کسب­و­کار آنها برای بهبود شرایط زندگی است. این تشویق­ها به­صورت وام­های قرض­الحسنه یا کمک­های خیریه است.

بررسی استراتژی­‌های به­ کار رفته در پلتفرم‌ kiva

خود را یک نهاد غیرانتفاعی می­داند که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای امریکا کار خود را شروع کرده است. هدف اصلی نهاد مذکور مرتفع کردن نیازهای لازم برای افراد آسیب­پذیر جامعه در راستای تشویق ایده­های نوآورانه­ی و کسب­و­کار آنها برای بهبود شرایط زندگی است. این تشویق­ها به­صورت وام­های قرض­الحسنه یا کمک­های خیریه است.

بررسی استراتژی­‌های به­ کار رفته در پلتفرم‌ kiva

خود را یک نهاد غیرانتفاعی می­داند که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای امریکا کار خود را شروع کرده است. هدف اصلی نهاد مذکور مرتفع کردن نیازهای لازم برای افراد آسیب­ پذیر جامعه در راستای تشویق ایده­های نوآورانه­ی و کسب­و­کار آنها برای بهبود شرایط زندگی است. این تشویق­ها به­صورت وام­های قرض­الحسنه یا کمک­های خیریه است.

بررسی استراتژی­‌های به­ کار رفته در پلتفرم‌ kiva

خود را یک نهاد غیرانتفاعی می­داند که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای امریکا کار خود را شروع کرده است. هدف اصلی نهاد مذکور مرتفع کردن نیازهای لازم برای افراد آسیب­ پذیر جامعه در راستای تشویق ایده­های نوآورانه­ی و کسب­و­کار آنها برای بهبود شرایط زندگی است. این تشویق­ها به­صورت وام­های قرض­الحسنه یا کمک­های خیریه است.

بررسی استراتژی­‌های به­ کار رفته در پلتفرم‌ kiva

خود را یک نهاد غیرانتفاعی می­داند که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای امریکا کار خود را شروع کرده است. هدف اصلی نهاد مذکور مرتفع کردن نیازهای لازم برای افراد آسیب­ پذیر جامعه در راستای تشویق ایده­های نوآورانه­ی و کسب­و­کار آنها برای بهبود شرایط زندگی است. این تشویق­ها به­صورت وام­های قرض­الحسنه یا کمک­های خیریه است.

بررسی استراتژی­‌های به­ کار رفته در پلتفرم‌ kiva

خود را یک نهاد غیرانتفاعی می­داند که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای امریکا کار خود را شروع کرده است. هدف اصلی نهاد مذکور مرتفع کردن نیازهای لازم برای افراد آسیب­ پذیر جامعه در راستای تشویق ایده­های نوآورانه­ی و کسب­و­کار آنها برای بهبود شرایط زندگی است. این تشویق­ها به­صورت وام­های قرض­الحسنه یا کمک­های خیریه است.


بررسی استراتژی­‌های به­ کار رفته در پلتفرم‌ kiva

خود را یک نهاد غیرانتفاعی می­داند که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای امریکا کار خود را شروع کرده است. هدف اصلی نهاد مذکور مرتفع کردن نیازهای لازم برای افراد آسیب­ پذیر جامعه در راستای تشویق ایده­های نوآورانه­ی و کسب­و­کار آنها برای بهبود شرایط زندگی است. این تشویق­ها به­صورت وام­های قرض­الحسنه یا کمک­های خیریه است.

بررسی استراتژی­‌های به­ کار رفته در پلتفرم‌ kiva

خود را یک نهاد غیرانتفاعی می­داند که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای امریکا کار خود را شروع کرده است. هدف اصلی نهاد مذکور مرتفع کردن نیازهای لازم برای افراد آسیب­ پذیر جامعه در راستای تشویق ایده­های نوآورانه­ی و کسب­و­کار آنها برای بهبود شرایط زندگی است. این تشویق­ها به­صورت وام­های قرض­الحسنه یا کمک­های خیریه است.

بررسی استراتژی­‌های به­ کار رفته در پلتفرم‌ kiva

خود را یک نهاد غیرانتفاعی می­داند که در سال 2005 در ایالت کالیفرنیای امریکا کار خود را شروع کرده است. هدف اصلی نهاد مذکور مرتفع کردن نیازهای لازم برای افراد آسیب­ پذیر جامعه در راستای تشویق ایده­های نوآورانه­ی و کسب­و­کار آنها برای بهبود شرایط زندگی است. این تشویق­ها به­صورت وام­های قرض­الحسنه یا کمک­های خیریه است.

با عضویت در خبرنامه وبلاگ کارماران از آخرین مطالب و خبرهای کارماران مطلع شوید

با عضویت در خبرنامه وبلاگ کارماران از آخرین مطالب و خبرهای کارماران مطلع شوید