هدفی نو در مسیری نو

رفتار مورد انتظار از کاربران

  • هدف این سایت جلب رضایت شماست. اساس عملکرد ما این‌ است که اهداف جمعی حاصل آید و هیچ تجاوزی به حقوق اشخاص صورت نگیرد.
  • قبل از استفاده از این سایت و مطالبی که در بخش های مختلف آن ارائه شده، شما باید مروری بر این توافقنامه داشته باشید و با مفاد مذکور در آن موافقت نمایید.
  • این توافقنامه در برگیرنده تمامی توافقات و مقررات میان کاربران و حامی باش می‌باشد. با طی کردن مراحل ثبت نام، شما موافقت خود را با مفاد این توافقنامه
    به ما اعلام می‌دارید.
  • بر طبق توافقنامه های مقرر در این سایت، حامی باش متعهد می شود که از اطلاعات خصوصی کاربران محافظت کند و این اطلاعات را مخفیانه نزد خود نگه دارد
    و برای سایر اشخاص فاش نکند.
  • کلیه اصول و رویه های حامی منطبق با قوانین جاری کشور و قانون تجارت الکترونیک است. و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است
  • در صورتی که در قوانین مندرج رویه ها و سرویس های حامی باش تغییراتی در آینده ایجاد شود در همین صفحه منتشر و بروز رسانی می شود و شما توافق می کنید که استفاده مستمر از سایت به معنی پذیرش هر گونه تغییر است.

از سرویس ما به چه منظورهایی نباید استفاده شود؟

هدف این سایت جلب رضایت شماست. اساس عملکرد ما این‌است که اهداف جمعی حاصل آید و هیچ تجاوزی به حقوق اشخاص صورت نگیرد. قبل از استفاده از این سایت و مطالبی که در بخش های مختلف آن ارائه شده، شما باید مروری بر این توافقنامه داشته باشید و با مفاد مذکور در آن موافقت نمایید. این توافقنامه در برگیرنده تمامی توافقات و مقررات میان کاربران و حامی باش می‌باشد. با طی کردن مراحل ثبت نام، شما موافقت خود را با مفاد این توافقنامه به ما اعلام می‌دارید. بر طبق توافقنامه های مقرر در این سایت، حامی باش متعهد می شود که از اطلاعات خصوصی کاربران محافظت کند و این اطلاعات را مخفیانه نزد خود نگه دارد و برای سایر اشخاص فاش نکند. کلیه اصول و رویه‏‌های حامی باش منطبق با قوانین جاری کشور و قانون تجارت الکترونیک است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های حامی باش تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

از سرویس ما به چه منظورهایی نباید استفاده شود؟

هدف این سایت جلب رضایت شماست. اساس عملکرد ما این‌است که اهداف جمعی حاصل آید و هیچ تجاوزی به حقوق اشخاص صورت نگیرد. قبل از استفاده از این سایت و مطالبی که در بخش های مختلف آن ارائه شده، شما باید مروری بر این توافقنامه داشته باشید و با مفاد مذکور در آن موافقت نمایید. این توافقنامه در برگیرنده تمامی توافقات و مقررات میان کاربران و حامی باش می‌باشد. با طی کردن مراحل ثبت نام، شما موافقت خود را با مفاد این توافقنامه به ما اعلام می‌دارید. بر طبق توافقنامه های مقرر در این سایت، حامی باش متعهد می شود که از اطلاعات خصوصی کاربران محافظت کند و این اطلاعات را مخفیانه نزد خود نگه دارد و برای سایر اشخاص فاش نکند. کلیه اصول و رویه‏‌های حامی باش منطبق با قوانین جاری کشور و قانون تجارت الکترونیک است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های حامی باش تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

از سرویس ما به چه منظورهایی نباید استفاده شود؟

هدف این سایت جلب رضایت شماست. اساس عملکرد ما این‌است که اهداف جمعی حاصل آید و هیچ تجاوزی به حقوق اشخاص صورت نگیرد. قبل از استفاده از این سایت و مطالبی که در بخش های مختلف آن ارائه شده، شما باید مروری بر این توافقنامه داشته باشید و با مفاد مذکور در آن موافقت نمایید. این توافقنامه در برگیرنده تمامی توافقات و مقررات میان کاربران و حامی باش می‌باشد. با طی کردن مراحل ثبت نام، شما موافقت خود را با مفاد این توافقنامه به ما اعلام می‌دارید. بر طبق توافقنامه های مقرر در این سایت، حامی باش متعهد می شود که از اطلاعات خصوصی کاربران محافظت کند و این اطلاعات را مخفیانه نزد خود نگه دارد و برای سایر اشخاص فاش نکند. کلیه اصول و رویه‏‌های حامی باش منطبق با قوانین جاری کشور و قانون تجارت الکترونیک است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های حامی باش تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.